Gebruiksvoorwaarden

De website www.gendervonk.be is een realisatie van het Transgender Infopunt. Het doel van de website is het ondersteunen van transgender personen en hun omgeving, en hen toeleiden naar de relevante hulpverleningskanalen. U krijgt toegang tot deze website en tot de informatie op deze website op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, de voorwaarden op deze pagina integraal aanvaardt. Door de website www.gendervonk.be en de informatie erop te raadplegen, aanvaardt u automatisch en integraal deze voorwaarden.

De informatie op deze website

Deze website kwam tot stand in nauwe samenwerking met experts op het vlak van transgenderzorg en suïcidepreventie en met professionelen en ervaringsdeskundigen uit het transgender middenveld, en werd met veel zorg samengesteld. Hoewel wij redelijke inspanningen doen om op deze website juiste en up-to-date informatie te plaatsen, kan deze website onvolledigheden, verouderde informatie of typografische fouten bevatten. Het Transgender Infopunt waarborgt op geen enkele manier de volledigheid of juistheid van de informatie op deze website. Het Transgender Infopunt wijst tevens elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor fouten, vergissingen of tekortkomingen in de inhoud van deze website. Indien u opmerkt dat informatie niet meer actueel is, contacteer dan het Transgender Infopunt via contact@transgenderinfo.be.

U gebruikt deze website uitsluitend op uw eigen risico. Noch het Transgender Infopunt, noch enige andere derde partij betrokken bij de creatie, de productie of de terbeschikkingstelling van deze website, kan worden aansprakelijk gesteld voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg zou zijn van uw toegang tot of uw gebruik van deze website.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, wordt de inhoud van deze website u verschaft zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende waarborg van welke aard.

Deze website is geen commerciële website maar kadert in een projectsubsidie van de Vlaamse overheid, passend in het kader van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

De informatie op deze website is tenslotte in geen enkel geval bedoeld ter vervanging van medisch, juridisch of psychologisch advies en beoogt geenszins instructies te verstrekken op grond waarvan u zou kunnen afzien van de raad en expertise van beroepsmensen in elk van deze sectoren en disciplines. De informatie is niet specifiek toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker en kan niet als persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere sites, informatie en contactgegevens van derden. Deze worden ter goeder trouw aangeboden en de opname van deze informatie op de website www.gendervonk.be is geenszins te beschouwen als een kwaliteitslabel of garantie voor kwaliteit. Gendervonk geeft geen garantie noch aanvaardt de website enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, behandelingen e.a. Gendervonk aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en/of pagina’s van derden waarnaar wordt doorgelinkt. Aan dit aanbod van derden kunnen overigens geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.

Dit houdt in dat u vrij bent om het werk te delen onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. U mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met uw werk of uw gebruik van het werk.
  • Niet Commercieel — U mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
  • Geen Afgeleide Werken — U mag het veranderde materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.

Privacy

Wanneer een websitegebruiker een webpagina raadpleegt, worden automatisch gegevens opgeslaan die de browser van de gebruiker verstuurt, zoals datum en tijdstip, IP-adres, type browser etc. Indien u niet wilt dat uw browser deze gegevens bewaart, kan u de instellingen van uw browser aanpassen of uw browsergeschiedenis wissen.

Verder maakt het Transgender Infopunt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in de statistieken van het bezoek aan deze website. Deze statistieken hebben als doel om de website te evalueren en verbeteren. Zo kunnen we in de toekomst een betere dienstverlening aanbieden. Het gebruik van Google Analytics betekent dat er op het toestel van de websitegebruiker een cookie geplaatst wordt. Indien u het gebruik van cookies niet wilt toestaan kan u de instellingen van uw browser aanpassen. De gegevens die door Google Analytics worden verzameld worden kunnen niet herleid worden tot individueel herkenbare persoonsgegevens en worden enkel in geaggregeerde vorm gebruikt. Verzamelde gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.